Tuesday, February 8, 2011

ผักไฮโดรโปนิกส์ การผสมปุ๋ยน้ำ ผง EC = 1.5 ขั้นที่ 4
4.1 นำแม่ปู๋ย A และ B มารอไว้
4.2 นำขวดน้ำเปล่าขนาด 5 ลิตร หรือ 6 ลิตรมาใส่น้ำสะอาดประมาณ 1/2 ขวด โดยเขียนข้างขวดว่า ปุ๋ย EC 1.5
4.3 นำไซริง ดูดแม่ปุ๋ย A จำนวน 15 ซีซี ใส่ลงในขวดปุ๋ย EC 1.5
4.4 เชย่าให้ทั่วกัน 1 นาที
4.5 นำไซริง ดูดแม่ปุ๋ย B จำนวน 15 ซีซี ใส่ลงในขวดปุ๋ย EC 1.5
4.6 เขย่าให้ทั่วกัน 1 นาที
4.7 เติมน้ำให้ครับ 5 ลิตร

ตามขั้นตอนดังกล่าวจะได้ปุ๋ยน้ำ EC = 1.5 สามารถนำไปปลูกผักที่ต้องการ EC = 1.5 ได้ เช่น สลัดต่างๆ

ข้อควรระวัง

 1.แม่ปุ๋ย และ ปุ๋ยที่ผสมแล้ว ต้องเก็บไว้ในที่ร่ม
 2.ทำฉลาก ติกที่ขวดให้ชัดเจน ว่าเป็นปุ๋ย ห้ามนำไปรับประทาน และ ควรเก็บไว้พ้นมือเด็ก
 3.ค่า EC จะไม่เท่ากับ 1.5  มีหลายสาเหตุ เช่น น้ำที่ผสมแม่ปุ๋ย น้อยหรือ มากว่า 5 ลิตร
 4.ปุ๋ย A และ ปุ๋ย B จะผสมกันได้ในกรณีเจือจางเท่านั้น ถ้าเข้มข้นจะทำให้เกิดตะกอน และ คุณค่าทางอาหารตจะลดลงไป
 5.ตารางการผสมปุ๋ยให้ได้ ค่า EC ที่แตกต่างไป

      
ค่า EC ที่ต้องการ แม่ปุ๋ย A แม่ปุ๋ย B น้ำทั้งหมด(รวมแม่ปุ๋ย A B แล้ว) สำหรับปลูกผัก
1.5 15 ซีซี 15 ซีซี 5 ลิตร  (3ccต่อ1ลิตร) สลัด
1.8 18 ซีซี 18 ซีซี 5 ลิตร สลัด
3.0 30 ซีซี 30 ซีซี 5 ลิตร กวางตุ้ง
4.5 45 ซีซี 45 ซีซี 5 ลิตร คะน้า

ค่า EC ของผัก และ การผสมสารละลาย

ตารางแสดง ค่า EC ของผักแต่ละชนิด และอัตราการผสมสารละลาย 
ชนิดของผักค่า ECปริมาณน้ำสารละลาย Aสารละลาย B
ผักคะน้า4.510 ลิตร90 ซีซี90 ซีซี
ผักกวางตุ้ง310 ลิตร60 ซีซี60 ซีซี
กวางตุ้งฮ่องเต้210 ลิตร40 ซีซี40 ซีซี
ผักโขม1.810 ลิตร36 ซีซี36 ซีซี
ผักสลัด1.510 ลิตร30 ซีซี30 ซีซี
ผักกาดหอมห่อ110 ลิตร20 ซีซี20 ซีซี

ชุดเล็กสุดๆๆ
สั้งซื้อ ปุ๋ย ไฮโดรโปนิกส์ A B แบบผงผสมได้ A 1 ลิตร B 1 ลิตร ราคา 250 ส่งแบบ ems

ดูวีดีโอการผสมปุ๋ยไฮโดรโปรนิกส์ A B 1 ลิตร

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

stat