Tuesday, November 10, 2015

Marketing in Winter Season

       ช่วงหน้าหนาว เป็นช่วงที่ผักในท้องตลาดมีปริมาณ
เพิ่มจากเดิม หลายเท่า ทำให้ ความต้องของตลาด ที่ยัง
คงเท่าเดิมไม่อาจรองรับได้ ถึงแม้จะลดราคาลง ก็ไม่
ช่วยให้การขายผักในปริมาณมากกว่าเดิมเท่าไร ทางแก้
ปัญหานี้โดยการหาตลาดใหม่ในช่วงหน้าหนาว คือหน้า
ท่องเที่ยว ตามเมืองท่องเที่ยว ที่ คนแห่ไปท่องเที่ยว
แม้สนามบิน ก็มีปริมาณการซื้อที่สูง ทำให้ ตลาดที่อื่น
มีอาการหดตัว แต่เมืองท่องเที่ยว และสนามบิน มี
อัตราการขยายตัว ทำให้ซัพพลายที่ไหวตัว ทันสามารถ
กดราคาและทำกำไรได้อย่างมากมาย
ปล . บทวิเคราะห์ส่วนตัว

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

stat