Sunday, January 20, 2013

ปัญหาการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ Hydroponics problems

1. ปัญหาจากแมลง หนอน เพลียไฟ
2. ปัญหาจากหน้าแล้ง
    2.1 ความร้อน
    2.2 น้ำเค็ม
    2.3 เร่งการระบาดของแมลง
    2.4 ผักไม่โต
3. ปัญหาจากระบบ เช่น ตัวรางปลูก หรือ โฟม
     3.1 พลาสติกคลุมหลังคา ผิดประเภท ทำให้ผักไม่แดง
     3.2 รางปลูกไม่ได้มาตรตราฐาน พังไวกว่ากำหนด
     3.3 เลือกระบบปลูกไม่เหมาะสมกับผัก
4. ปัญหาจากการจัดการระบบ เช่น
    4.1 คุณภาพน้ำ  น้ำบาดาล , น้ำที่มีเกลือเยอะ ความสะอาด คุณภาพน้ำ
    4.2 แผนการปลูกไม่เหมาะสมตามฤดกาล
    4.3 ช่วงเวล่าการย้าย
    4.4 จัดการแสง
    4.5 จัดการปุ๋ย
    4.6 ใช้เมล็ดแพงเกินไป
    4.7 เมล็ดคุณภาพไม่ดี ขัดแย่งกับข้อ 4.6
5. ปัญหาสายพันธ์ผัก เช่น
    5.1  ยืดเมื่อมีแสงน้อย
    5.2  รูปทรง สี ไม่ตรงตามที่ตลาดต้อง
    5.3 ไม่เหมาะกับสภาพอากาศฤดูกาลนั้นๆ
6. ปัญหาจากบุคลากร ผู้จัดการฟาร์ม เจ้าของฟาร์ม ลูกน้อง
    6.1 ลูกน้องเพาะเมล็ดไม่ดี
    6.2 เจ้าของพยายามลดต้นทุนมากเกินไป
7. ปัญหาการตลาด
     7.1 เมื่อปลูกปริมาณมากต้องหาตลาดรองรับ คือ ตลาดค้าส่ง ซึงทำให้ราคาไม่แพงไม่ถึง 100
     7.2 ไม่รู้ว่าจะขายไปลูกค้ากลุ่มไหน
     7.3 ปลูกผักที่มีความต้องการน้อยต่อตลาด
     7.4 ความต้องการของตลาดไม่แน่นอน เช่นหน้าหนาวผักจะล้น หน้าร้อนผักจะขาด
8. ปัญหาจากที่ตั้งฟาร์ม
     8.1 ปัญหาการขนส่งเมื่อที่ตั้งฟาร์มอยู่ไกลจากที่ขาย ทำให้มีต้นทุนขนส่งมาก ต้องมีรถห้องเย็น
9. ปัญหาจากฤดูกาล เช่น พายุ ฝน ความร้อน
      9.1 ผักเป็นโรคใบจุด เพราะความชืนสูงเพราะเป็นฤดูฝน
    9.2 ปัญหาจากแสงน้อยจากเมฆ
    9.3 ปัญหาจากฝนตกหนักทำให้ใบช้ำและเน่า
    9.4 ลมแรง ทำลายโครงสร้างโรงเรือน หรือ พลาสติก
10. ปัญหาจากราคา และ ต้นทุน
      10.1 ต้นทุนไฟฟ้า
      10.2 ต้นทุ่นแรงงาน
      10.3 ต้นทุ่นวัสดุ
11. ปัญหาจากลูกค้า
      11.1 ปริมาณที่ลูกค้าซื้อน้อยไป
      11.2 ต้องการผักที่ปลูกยาก
12. ปัญหาจากหาความรู้จากอินเตอเน็ต
      12.1 ผู้เผยแพร่ความรู้ไม่ได้บอกช่วงเวลาที่ปลูก และวิธีการปลูกทั้งหมดทำให้เข้าใจว่าปลูกง่าย
      12.2 ความรู้อาจจะเก่าหลายปี แล้ว ความน่าเชื่อถือไม่มี
13. ปัญหาจากผู้เยียมชม
      13.1 มาเยอะเกินไป จะขายผักนะครับ ไม่ได้สวนสนุก :P    
14. ปัญหาจากเครื่องมือวัด
      14.1 เครื่องมือมีราคาแพง แต่พังง่าย
15. ปัญาหาจากคุณภาพปุ๋ย
16. ปัญหาจากตัวเจ้าของฟาร์มเอง
17. ปัญหาจากการไปฝึกอบรม
       17.1 ผู้สอนอาจมีความเชื่อส่วนตัว ผสมไปกับวิธีการปลูก    
18. ปัญหาจาก การปลูกดีในหน้าหนาว ทำให้เข้าใจผิดว่าผักหน้าตาแบบนี้ทั้งปี
19. ปัญหาจากคุณภาพที่ปลูกไม่ตรงตามต้องการของลูกค้า
20. ชุดคิค หรือ ชุดปลูกแบบผู้เริ่มต้นไม่ได้มาตราฐาน ทำให้ปลูกไม่ได้
      20.1 ราคาค่าแพงเกินจริงมากๆ
21. สวนใหญ่ พวกปลูก พวกขายอุปกรณ์ อบรม จะไม่พูดด้านลบออกมาทั้งหมด
22. ปัญหามีแต่ไม่รู้จะแก้ยังไง
   

ปล. เดียวมาลงเพิ่มทีหลัง //แก้ล่าสุด 24/12/56  14/12/56   13/9/56  9/11/57 31/5/58 25/8/58

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

stat