Tuesday, November 10, 2015

Marketing in Winter Season

       ช่วงหน้าหนาว เป็นช่วงที่ผักในท้องตลาดมีปริมาณ
เพิ่มจากเดิม หลายเท่า ทำให้ ความต้องของตลาด ที่ยัง
คงเท่าเดิมไม่อาจรองรับได้ ถึงแม้จะลดราคาลง ก็ไม่
ช่วยให้การขายผักในปริมาณมากกว่าเดิมเท่าไร ทางแก้
ปัญหานี้โดยการหาตลาดใหม่ในช่วงหน้าหนาว คือหน้า
ท่องเที่ยว ตามเมืองท่องเที่ยว ที่ คนแห่ไปท่องเที่ยว
แม้สนามบิน ก็มีปริมาณการซื้อที่สูง ทำให้ ตลาดที่อื่น
มีอาการหดตัว แต่เมืองท่องเที่ยว และสนามบิน มี
อัตราการขยายตัว ทำให้ซัพพลายที่ไหวตัว ทันสามารถ
กดราคาและทำกำไรได้อย่างมากมาย
ปล . บทวิเคราะห์ส่วนตัว

Tuesday, October 13, 2015

green oak end rainy season

รอดใบจุด และอาการยืดรุนแรงมาได้ เริ่มเข้าหน้า

หนาว เริ่มกว่าทุกปี

Thursday, September 17, 2015

evap is not solution

      evap เป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดย
เพิ่มต้นทุนต่อการผลิตเป็น 3 เท่า ของ
ระบบ outdoor ราคาขายที่ทำจากระบบ evap แพงกว่า outdoor ไม่มาก ทำให้ไม่สามารถ
แข็งขันในตลาดได้ยาก ประกอบด้วย บนภูเขามีการผลิตผักจำนวนมากลงสู่พื้นราบจำนวนมาก
ทำให้ กลุ่มลูกค้าเลือกผักที่มีราคาถูกกว่า
ถ้าแม้คุณภาพจะเท่าไม่ผัก evap
    ประกอบกับผักในระบบ evap มีความได้
เปรียบแค่ช่วงหน้าแล้ง หน้าฝน หรือหนาว
โรง evap ไม่มีความจำเป็น
    เนื่องด้วยฤดูกาลที่มีฝนตกมากขึ้น ทำให้
โรง evap ปลูกได้น้ำหนักน้อย เพราะปริมาณ
แสงที่น้อย  ค่าใช้จ่ายจากระบบ evap มาจาก
ค่าไฟฟ้าประมาณ 50%

ปล. เป็นความเห็นสวนตัว

stat