Thursday, January 10, 2013

ราคาผักไฮโดรโปนิกส์หน้าหนาว hydroponics price winter

      price  winter  hydroponics  vegetable
      พอหน้าหนาวผักไฮโดรโปนิกส์ จะสามารถปลูกได้ดี ทั้งน้ำหนักและคุณภาพจะดีขึ้น
 ทำให้กำลังผลิตต่อฟาร์มเพิ่มขึ้น 20-30-40 % จากเดิม และปริมาณผักชนิดอื่นที่ปลูกบนดิน
ก็มีปริมาณมากขึ้นด้วย ทำให้มีผักล้นตลาดได้ในบางจังหวะของการปลูก ทำให้เป็นไปตามหลัก
การตลาด ราคาผักไฮโดรโปนิกส์จะลดลงจากเดิมด้วย ทำให้ปลูกดีขึ้นแต่เงินไม่ได้มากกว่าเดิม
เท่าไร   การแก้ปัญหานี้ขึ้นกับการวางแผนของฟาร์มในการผลิตผักว่าควรปลูกพันธ์ไหน
ที่เหมาะกับฤดูกาล เพื่อให้ได้ราคา และรูปแบบการขาย   ผักส่วนเกินออกไปให้ได้ราคาโดย
ไม่ดึงราคาผักโดยรวมลงตามมาด้วย


ปล. ต้องปรับเปลียนตามสถานะการณ์ แต่ถ้าหน้าหนาวผักต้นเล็กอยู่ก็ต้องฝึกฝนต่อนะครับ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

stat