Wednesday, September 30, 2015

green oak กรีนโอ๊คหน้าฝน

งามมาก แต่ฟูไปนิด

Thursday, September 17, 2015

evap is not solution

      evap เป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดย
เพิ่มต้นทุนต่อการผลิตเป็น 3 เท่า ของ
ระบบ outdoor ราคาขายที่ทำจากระบบ evap แพงกว่า outdoor ไม่มาก ทำให้ไม่สามารถ
แข็งขันในตลาดได้ยาก ประกอบด้วย บนภูเขามีการผลิตผักจำนวนมากลงสู่พื้นราบจำนวนมาก
ทำให้ กลุ่มลูกค้าเลือกผักที่มีราคาถูกกว่า
ถ้าแม้คุณภาพจะเท่าไม่ผัก evap
    ประกอบกับผักในระบบ evap มีความได้
เปรียบแค่ช่วงหน้าแล้ง หน้าฝน หรือหนาว
โรง evap ไม่มีความจำเป็น
    เนื่องด้วยฤดูกาลที่มีฝนตกมากขึ้น ทำให้
โรง evap ปลูกได้น้ำหนักน้อย เพราะปริมาณ
แสงที่น้อย  ค่าใช้จ่ายจากระบบ evap มาจาก
ค่าไฟฟ้าประมาณ 50%

ปล. เป็นความเห็นสวนตัว

stat