Tuesday, November 10, 2015

Marketing in Winter Season

       ช่วงหน้าหนาว เป็นช่วงที่ผักในท้องตลาดมีปริมาณ
เพิ่มจากเดิม หลายเท่า ทำให้ ความต้องของตลาด ที่ยัง
คงเท่าเดิมไม่อาจรองรับได้ ถึงแม้จะลดราคาลง ก็ไม่
ช่วยให้การขายผักในปริมาณมากกว่าเดิมเท่าไร ทางแก้
ปัญหานี้โดยการหาตลาดใหม่ในช่วงหน้าหนาว คือหน้า
ท่องเที่ยว ตามเมืองท่องเที่ยว ที่ คนแห่ไปท่องเที่ยว
แม้สนามบิน ก็มีปริมาณการซื้อที่สูง ทำให้ ตลาดที่อื่น
มีอาการหดตัว แต่เมืองท่องเที่ยว และสนามบิน มี
อัตราการขยายตัว ทำให้ซัพพลายที่ไหวตัว ทันสามารถ
กดราคาและทำกำไรได้อย่างมากมาย
ปล . บทวิเคราะห์ส่วนตัว

Tuesday, October 13, 2015

green oak end rainy season

รอดใบจุด และอาการยืดรุนแรงมาได้ เริ่มเข้าหน้า

หนาว เริ่มกว่าทุกปี

Thursday, September 17, 2015

evap is not solution

      evap เป็นระบบที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดย
เพิ่มต้นทุนต่อการผลิตเป็น 3 เท่า ของ
ระบบ outdoor ราคาขายที่ทำจากระบบ evap แพงกว่า outdoor ไม่มาก ทำให้ไม่สามารถ
แข็งขันในตลาดได้ยาก ประกอบด้วย บนภูเขามีการผลิตผักจำนวนมากลงสู่พื้นราบจำนวนมาก
ทำให้ กลุ่มลูกค้าเลือกผักที่มีราคาถูกกว่า
ถ้าแม้คุณภาพจะเท่าไม่ผัก evap
    ประกอบกับผักในระบบ evap มีความได้
เปรียบแค่ช่วงหน้าแล้ง หน้าฝน หรือหนาว
โรง evap ไม่มีความจำเป็น
    เนื่องด้วยฤดูกาลที่มีฝนตกมากขึ้น ทำให้
โรง evap ปลูกได้น้ำหนักน้อย เพราะปริมาณ
แสงที่น้อย  ค่าใช้จ่ายจากระบบ evap มาจาก
ค่าไฟฟ้าประมาณ 50%

ปล. เป็นความเห็นสวนตัว

Sunday, August 9, 2015

green oak in rainy season

หน้าฝนปลูกได้เหมือนหน้าหนาวถ้าจัดการดี

Saturday, July 25, 2015

สลัดห่อ salad roll

อาหารยอดนิยม ตอนนี้ ขายดีมากๆ

Thursday, June 4, 2015

cos romaine lettuce

คอสเป็นผักที่ปลูกยากช่วงหน้าร้อน

Sunday, May 31, 2015

open farm hydroponics

หน้าร้อนผักขาด ฟาร์มแบบ open farm  ก็สามารถปลูกได้

Wednesday, March 25, 2015

marketing in summer

     ช่วงหน้าร้อน ตามปกติผักใน
ภาคกลาง จะปลูกได้น้อยลงมากๆ เป็น
โอกาสให้ผักจากบนเขาที่ความร้อน
ยังไม่มากเท่าทางภาคกลางสามารถ
ขายได้ราคาแพง
    ปีนี้ไม่เหมือนแต่ก่อน อากาศไม่ร้อน
ที่จะทำให้ฟาร์มผักภาคกลางปลูกได้น้อย 
กำลังผลิตภาคกลางไม่ลดลงเท่าไร จาก
ราคาผักที่ควรจะเพิ่ม กลับไม่เพิ่ม
ปริมาณฟาร์มใหม่เพิ่มขึ้นมาก และฟาร์ม
เดิมก็เพิ่มกำลังการผลิต ประกอบตลาด
มีการหดตัวราคาผักก็ลดลงตามสถานการณ์
ปล . ผักไฮโดรจะเหมือนยางพารา :)

Thursday, March 12, 2015

copy hydroponics business

ไฮโดรกำลังเดินตามรอยยางพารา
           

             ปล. ยังสามารถปลูกขายได้ แต่ให้ปลูกแบบพอเพียง ลดทุนนิยมลง

stat