Sunday, December 28, 2014

เพอร์ไล+เวอร์มิคูไล กับ ฟองน้ำ perlite vs sponge

เพอร์ไล+เวอร์มิคูไล กับ ฟองน้ำ perlite vs sponge

Thursday, December 18, 2014

ผักสลัดล้นตลาด Lettuce over supply

   การปลูกที่ปราศจากการวางแผนที่ดี อาจทำใหผักขายไม่หมดในช่วงหน้าหนาว

stat