Thursday, October 17, 2013

Dose Hydroponics เครื่องเติมปุ๋ยอัตโนมัติ

  สวนใหญ่ฟาร์มในไทยไม่ค่อยนิยม เครื่อง
เติมปุ๋ย อัตโนมัติส่วนใหญ่จะใช้คนเติม อีกด้วย
ระบบที่ใช้เป็นถังเฉพาะโต๊ะด้วย
ทำให้จะติดเครื่องเติมปุ๋ยต่อโต๊ะไม่คุ้ม  แต่ถ้ามองที่
การจัดการ ความแน่นอนสม่ำเสมอ

Thursday, October 10, 2013

Red Oak & Green Oakstat