Friday, January 18, 2013

Green Oak กรีนโอ๊ค

ผักกรีนโอ๊คผักพื้นฐานของผักสลัดไฮโดรโปนิกส์
การจะปลูกให้สวยและน้ำหนักดี เป็นการฝึกฝนสำหรับนักปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ถ้ากรีนโอ๊คสวยและน้ำหนักดี ผักอื่นจะสวยตามไปด้วย

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

stat