Monday, July 23, 2012

ฟาร์มไฮโดรโปนิกส์

แบ่งตามระบบใหญ่ๆ มี 2 อย่าง คือ ปิด กับ เปิด
      1. ระบบปิด ฟาร์มจะมีการป้องกันแมลงด้วยมุ่ง และ ควบคุม
อุณหภูมิ ด้วยระบบ evap เพื่อให้ผักได้อยู่ในอากาศเย็น
      2. ระบบเปิด ฟาร์มจะเปิดโล่ง มีเฉพาะการพรางแสง
และป้องกันแมลงด้วย วิธีธรรมชาติ บางฟาร์มอาจป้องกัน
ด้วยกางมุง ทำให้ผักเย็นด้วยการสเปย์น้ำ

แบ่่งอีกแบบ ตามระบบน้ำ
      1.น้ำตื้น ระบบน้ำจะบาง หนาไม่เกิน .5 cm มีอัตราการไหลที่ไว
      2.น้ำลึก ระบบน้ำจะหนาบางตามอายุผัก อัตราการไหลจะไม่เร็วมาก
แต่ปริมาณน้ำบนโต๊ะเยอะมาก


ปล. ขอดีของเสียแต่ละระบบไม่เหมือนกัน

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

stat