Wednesday, June 20, 2012

ระบบไฮโดรโปนิกส์

สามารแยกเป็นระบบน้ำ
   1. ระบบรวมถัง ทุกโต๊ะ ใช้คนงานจำนวนน้อย แต่ความเสี่ยงต่อ
การปลูกเสียสูงทั้งระบบด้วย ประหยัดการจัดการกว่า
   2. แยกถังต่อโต๊ะ ต้องใช้คนงานจำนวนมาก เสียเวลาในการวัดค่าและ
ปู๋ย แต่สามารถจัดการผักแต่ละอย่างได้ดีกว่าระบบรวมถัง เปลืองค่า
แรงคนงาน หาคนที่ชำนาญมาทำได้ยากกว่า

ระบบจัดการน้ำ
   1. น้ำบาง NFT อุปกรณ์แพง แต่ประหยัดทรัพยกรน้ำ กับปู๋ย
   2. น้ำลึก DRFT อุปกรณ์จะถูกกว่า สร้างได้ง่ายกว่า ใช้ปริมาณเยอะกว่าระบบ NFT
   3. ลูกผสม บาง กับ ลึก

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.

stat